ترشی موهامارا بدر 630 گرم 5% تخفیف
ترشی موهامارا بدر 630 گرم
19,500 18,520 تومان
ترشی سیر حبه بدر 650 گرم 5% تخفیف
ترشی سیر حبه بدر 650 گرم
16,900 16,050 تومان
ترشی گردو و بادمجان بدر 660 گرم 5% تخفیف
ترشی گردو و بادمجان بدر 660 گرم
19,500 18,520 تومان
ترشی فلفل سبز بدر 570 گرم 5% تخفیف
ترشی فلفل سبز بدر 570 گرم
17,500 16,600 تومان
ترشی لیته بدر 630 گرم 5% تخفیف
ترشی لیته بدر 630 گرم
13,500 12,820 تومان
ترشی سیر گل بدر 650 گرم 5% تخفیف
ترشی سیر گل بدر 650 گرم
18,900 17,950 تومان
ترشی سیر پرورده بدر 650 گرم 5% تخفیف
ترشی سیر پرورده بدر 650 گرم
25,500 24,220 تومان
ترشی بالزامیک بدر 650 گرم 5% تخفیف
ترشی بالزامیک بدر 650 گرم
19,500 18,520 تومان
ترشی سالسا بدر 640 گرم 5% تخفیف
ترشی سالسا بدر 640 گرم
17,500 16,620 تومان
ترشی مخلوط بدر 630 گرم 5% تخفیف
ترشی مخلوط بدر 630 گرم
13,500 12,825 تومان
سیر ترشی حبه سحر 660 گرمی 4% تخفیف
سیر ترشی حبه سحر 660 گرمی
12,800 12,200 تومان
ترشی مخلوط سحر 650 گرمی 5% تخفیف
ترشی مخلوط سحر 650 گرمی
9,000 8,550 تومان
ترشی لیته سحر 640 گرم 10% تخفیف
ترشی لیته سحر 640 گرم
9,850 8,800 تومان
ترشی سیر گل سحر 650 گرم 5% تخفیف
ترشی سیر گل سحر 650 گرم
15,900 15,100 تومان
ترشی سیر مروارید سحر 660 گرم 14% تخفیف
ترشی سیر مروارید سحر 660 گرم
17,000 14,500 تومان
زیتون ورقه شده مهراد 650 گرم 5% تخفیف
زیتون ورقه شده مهراد 650 گرم
27,300 25,900 تومان
زیتون شور با هسته سحر 1450 گرم 4% تخفیف
زیتون شور با هسته سحر 1450 گرم
33,900 32,250 تومان
زیتون شور با هسته بیژن 680 گرم 7% تخفیف
زیتون شور با هسته بیژن 680 گرم
17,900 16,500 تومان
زیتون پرورده بدر 610 گرم 5% تخفیف
زیتون پرورده بدر 610 گرم
29,500 28,000 تومان
زیتون شور بدون هسته بدر 630 گرم 5% تخفیف
زیتون شور بدون هسته بدر 630 گرم
26,500 25,170 تومان
زیتون شور با هسته مهرام 670 گرمی 10% تخفیف
زیتون شور با هسته مهرام 670 گرمی
23,000 20,700 تومان
زیتون پرورده مهراد 1000 گرمی 5% تخفیف
زیتون پرورده مهراد 1000 گرمی
63,200 60,000 تومان
زیتون شور بی هسته مهراد 980 گرمی 10% تخفیف
زیتون شور بی هسته مهراد 980 گرمی
35,700 31,800 تومان
زیتون پرورده مهراد 670 گرمی 5% تخفیف
زیتون پرورده مهراد 670 گرمی
46,300 43,900 تومان
زیتون اسلایس شده مهراد 650 گرمی 5% تخفیف
زیتون اسلایس شده مهراد 650 گرمی
27,300 25,900 تومان
زیتون شور سحر 630 گرمی 5% تخفیف
زیتون شور سحر 630 گرمی
15,690 14,800 تومان
زیتون بی هسته مهراد 500 گرمی 9% تخفیف
زیتون بی هسته مهراد 500 گرمی
31,000 28,000 تومان